Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WYDANIE DUPLIKATU KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY LUB ZNISZCZENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

Książeczka wojskowaO utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, utraty lub zniszczenia książeczki wojskowej, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.

Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.

W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

W celu uzyskania duplikatu książeczki wojskowej należy złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

Składając wniosek należy przedstawić:

  • dokument potwierdzający  tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
  • jedną fotografię bez nakrycia głowy (3x4 cm),
  • Od dnia 01.01.2007r. opłata za wydanie duplikatu książeczki wojskowej wynosi 28.00 zł (słownie dwadzieścia osiem złotych).

Wpłat należy dokonywać na konto: Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, w kasie UMiG w Busku Zdroju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-14:00

 Adres:

            ul. Mickiewicza 10
            28-100 Busko-Zdrój


Nr konta:
    Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju               
             
 
14 8480 0004 2001 0020 2000 002

Tytyłem: wydanie duplikatu książeczki wojskowej

lub w kasach banków lub placówkach pocztowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2006r, o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r.  poz. 1044 j.t.)

Do pobrania: Adobe Wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl