Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Warunki naboru do uczelni wojskowych
 

Warunki naboru do uczelni wojskowych

 

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej może ubiegać się osoba:

 • mająca wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • posiadająca świadectwo dojrzałości.
 • niekarana sądownie;
 • zda pozytywnie egzamin wstępny z wychowania fizycznego;
 • odbędzie pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.

 
Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia stacjonarne (za wyjątkiem kierunku wojskowo - lekarskiego) rejestrują się na stronie internetowej Uczelni oraz składają wnioski do bezpośrednio do Rektora - Komendanta Uczelni w terminie:

 • do 31 marca danego roku.


Osoby ubiegające się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej na kierunek wojskowo - lekarski w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej rejestrują się na stronie internetowej Uczelni oraz składają wnioski do bezpośrednio do Rektora - Komendanta Uczelni w terminie:

 • do 15 maja danego roku.


Osoba ubiegająca się o przyjęcie do uczelni wojskowej, do wniosku dołącza:

 • świadectwo dojrzałości;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 
Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.
Osoby ubiegające się o powołanie do służby kandydackiej, które złożyły dokumenty bezpośrednio do rektora – komendanta uczelni wojskowej (studia stacjonarne I i II stopnia) są kierowane przez wojskowego komendanta uzupełnień  do wojskowych komisji lekarskich i pracowni psychologicznych - w momencie uzyskania od rektora - komendanta uczelni informacji o złożeniu wniosku.
Osoby ubiegające się o powołanie do służby kandydackiej, które złożyły dokumenty za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (studium oficerskie, studia na wydziale wojskowo – lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi) do dyrektora departamentu kadr, są kierowane przez wojskowego komendanta uzupełnień, po uzyskaniu informacji z departamentu kadr o przesłaniu dokumentów do rektora – komendanta uczelni.
Następnym etapem jest postępowanie kwalifikacyjne. Ma ono charakter konkursowy i obejmuje:

 

W akademii wojskowej lub w Wyższej Szkole Oficerskiej:

 • test sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 • rozmowę kwalifikacyjną.


________________________________________
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do uczelni wojskowych min. warunki i tryb przyjęć, rodzaje wymaganych dokumentów, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  Informacji można uzyskać również w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 10 w pokoju nr 4 lub pod numerami telefonu: 261 174 764 lub 261 174 758

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl