Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia Rzeczowe

Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do używania przez  instytucje państwowe, podmioty gospodarcze  i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

Przedmioty świadczeń rzeczowych planowane na potrzeby obrony państwa podlegają przekazaniu (udostępnieniu ) na czas:

  • w czasie pokoju:

-  48 godzin w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych;

-  do 7 dni  w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych
   do militaryzacji;

  • w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:

-  do chwili ustania potrzeby ich użytkowania;

Przypominamy wszystkim posiadaczom o obowiązku powiadomienia o sprzedaży, zakupie
lub kasacji środków transportowych będących przedmiotem świadczeń rzeczowych
urząd miast lub gminy która wydała decyzję o zaistniałej sytuacji.

 

Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być:

1) pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt znajdujące się w posiadaniu:

a)    jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa RM, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz NBP i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Państwowej,

b)    jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Szefa ABW,

c)    przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów     

   i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak również członków tych przedstawicielstw, urzędów          

     i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi        

    w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego,

2) biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta RP za pomniki historii oraz dobra kulturalne, oraz obiekty wpisane na "listę dziedzictwa światowego".

Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju.

W myśl art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony - na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych.

Polega on na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa. W myśl ust 2 tego artykułu " Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania dla potrzeb obrony państwa, a także zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków.

Nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej 3 razy w roku, z tym, że w związku z ćwiczeniami i w wymiarze (7 dni) - tylko 1 raz. Decyzję  

o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych podejmuje wójt lub burmistrz /prezydent miasta/ na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej.

Decyzję, o której mowa doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od decyzji tej przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji".

Szczegółowe informacje na temat wypełnianiu formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Busku -Zdroju  pod numerem tel. 261174757

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl