Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawozdania PM-1

Obowiązek wypełniania druków sprawozdawczych PM-1 kierowany jest do wytypowanych przez terenowe organy administracji wojskowej:

 •        podmiotów  gospodarczych,
 •         osób prawnych,
 •         terenowych organów administracji publicznej posiadających pojazdy samochodowe i maszyny mogące
   być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 pkt.3   ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2018 poz. 977 j.t.). Jednostki sprawozdawcze zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania na formularzu PM-1, według stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego i przesłania
go do właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień. Druki PM-1 każdego roku wysyłane
są do posiadaczy pojazdów samochodowych i maszyn do końca roku sprawozdawczego.

2)    Zasady przesyłania sprawozdań PM-1

Do WKU w Busku-Zdroju sprawozdanie to można przesłać na jeden z poniższych sposobów:

 •        pocztą na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 10 28-100 Busko-Zdrój;
 •         faxem na numer: 261 174 754
 •         pocztą elektroniczną na adres: e-mail: wkubuskozdroj@ron.mil.pl

3)    Zasady wypełniania sprawozdań PM-1

Podczas wypełniana poszczególnych kolumn Działu 2 sprawozdania należy korzystać z danych zawartych
 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub książki maszyny. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wpisanie identyfikatora pojazdu wg ITS ograniczonego do pierwszych trzech grup cyfr oznaczających:

 • Rodzaj – tabela Nr 1
 • Podrodzaj – tabela Nr 2
 • Przeznaczenie – tabela Nr 3

Tabele ITS udostępniamy na naszej stronie internetowej: www.buskozdroj.wku.wp.mil.pl w zakładce „Sprawozdania PM-1”

W grupie pojazdów ciężarowych o ładowności 2 – 8 t, oraz powyżej 8 t należy zaznaczyć ile z nich posiada urządzenia dźwigowe typu HDS, HIAB i inne.

Osoby sporządzające sprawozdanie oraz kierownicy jednostek sprawozdawczych są odpowiedzialni za zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz z zapisami w ewidencji i dokumentacji podstawowej, a także za prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań.

Wszystkie dane przekazane do Wojskowej Komendy Uzupełnień objęte są tajemnicą statystyczną i służbową.

4)    Konsekwencje prawne w przypadku w przypadku odmowy wykonania sprawozdania PM-1

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej:

 • Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 lub w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie;
 • Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji
  w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie;
 • Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.

UWAGA:

Szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza sprawozdania PM-1 można uzyskać telefonicznie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Busku-Zdroju  pod numerem tel. 261 174 757

Do  pobrania:

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl