Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekrutacja do WOT

Rekrutacja żołnierzy rezerwy do Wojsk Obrony Terytorialnej

Poszukujemy żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów i podoficerów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w jednostkach WOT:

 • 10 Świętokrzyska brygada Obrony Terytorialnej
 • 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie
 • 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
 • 25 batalionie Obrony Terytorialnej w Białymstoku
 • 5 batalionie Obrony Terytorialnej w Siedlcach
 • 23 batalionie Obrony Terytorialnej w Lublinie
 • 24 batalionie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie
 • 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Białymstoku

! ! ! UWAGA ! ! !
TRWA NABÓR OCHOTNIKÓW DO 10 ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

Masz ukończone 18 lat, jesteś mężczyzną, kobietą - zostań żołnierzem 10 ŚBOT

TERMIN SZKOLENIA DLA NOWYCH OCHOTNIKÓW 

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2018r.

WKU w Busku – Zdroju  przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem terytorialnej służby wojskowej    w 10 Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Kielcach (bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierzy rezerwy), posiadający adres stałego zameldowania z powiatu  buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego oraz jędrzejowskiego mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.

 SZCZEGÓŁY:

Jeśli jesteś ochotnikiem i chcesz zostać żołnierzem 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej dodatkowych informacji o służbie można uzyskać telefonicznie:

Jeżeli już podjąłeś decyzję zgłoś się do WKU w Busku – Zdroju , złóż wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej wraz z wymaganymi dokumentami (PAMIĘTAJ: wymagane kserokopie dokumentów wraz oryginałami (do wglądu)).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Odpis, uwierzytelnioną kopie albo, po okazaniu, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • Kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału.

Do wniosku można dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby, w szczególności:

 • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 98k ust. 5 pkt 3 ustawy – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 • dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
 • informacje o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego, o którym mowa w art. 98m ust. 5 i 6 ustawy - w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Podstawowe wymogi do TSW:

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 • nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe - w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.

   INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY OT Z WYKSZTAŁCENIEM MEDYCZNYM

 1. Głównymi celami programu jest zwiększenie ilości personelu medycznego w Siłach Zbrojnych, a także rozwijanie kompetencji podwójnego zastosowania — przydatnych w Siłach Zbrojnych i w pracy na rynku cywilnym.
 2. WOT otwiera programy zarządzania talentami i zarządzania kompetencjami.
 3. Środowisko medyczne jest pierwszą grupą zawodową objętą programami.
 4. Nadzór nad realizacją programu w obszarze służby zdrowia realizuje Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia.
 5. Program zarządzania talentami związany będzie z typowaniem w służbie wojskowej osób o szczególnych predyspozycjach, którym będzie proponowane wspófinansowanie pozyskiwania kwalifikacji zbieżnych z ich predyspozycjami np. studia pielęgniarskie.
 6. Program zarządzania kompetencjami związany będzie z rozwijaniem kompetencji cywilnych już wnoszonych do WOT przez żołnierzy OT. Obejmował będzie finansowanie kursów i szkoleń specjalistycznych, które rozwijają już posiadane kompetencje w taki sposób, by były przydatne w służbie wojskowej i w dotychczasowej pracy zawodowej żołnierzy OT.
 7. Programami objęci będą żołnierze OT po zakończeniu 12 miesiąca służby. Warunkiem udziału w programie będzie osiągniecie określonych dla żołnierzy OT standardów szkoleniowych właściwych dla etapu służby na jakim się znajdują i pozytywna opinia dowódcy brygady OT.
 8. Personel medyczny zainteresowany pełnieniem służby OT będzie ją realizował w formie określonej ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Obowiązują go te same zasady naboru do służby i wymagania jak innych kandydatów.
 9. Programy obejmować będą kursy, szkolenia i studia realizowane również poza Siłami Zbrojnymi RP.
 10. Przystąpienie do programu wiązać się będzie z podjęciem zobowiązania do obowiązkowego czasu pozostania w służbie wojskowej. Czas trwania tego zobowiązania uzależniony będzie od typu kursu, szkolenia lub studiów, jego kosztów i czasu trwania.
 11. Przerwanie służby wojskowej w okresie trwania zobowiązania do służby będzie skutkować koniecznością zwrotu kosztów poniesionych przez Siły Zbrojne na kurs, szkolenie lub studia.
 12. W ramach programu możliwe będą między innymi następujące kierunki rozwoju zawodowego:
 • skierowanie na kursy i szkolenia specjalistyczne prowadzone poza SZ RP:

        - kurs „wkłucia doszpikowe — zaawansowane techniki radujące życie";
        - kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece — przedszpitalnej;
        - kurs USG FAST w urazach;
        - kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym;
        - kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu,

 • dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy również pielęgniarek i pielęgniarzy czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania zawodu i obejmuje m.in.

       - szkolenia specjalizacyjne czyli specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących – dla osób pracujących w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
        - kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących - dla osób posiadających co najmniej 6-miesieczny staż pracy w zawodzie;
        - kursy specjalistyczne: leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne, wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, ordynowanie leków i wypisywanie recept, terapia bólu ostrego u dorosłych, wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, wywiad i badanie fizykalne;
       - kursy dokształcające w aspektach: leczenia ran, bezpiecznej linii naczyniowej, warunków sanitarnych i utrzymania higieny,

 •     dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów

       - studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz studia wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo - możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub zwrot kosztów studiów. Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia (studia licencjackie i/lub magisterskie) w czasie pełnienia TSW.

 Zadzwoń już dziś i nie czekaj
to może być Twoja szansa na lepszą przyszłość!

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 261-174-764 - por. Tomasz OLSZEWSKI

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl