Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest: Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Tomasz KOKOCIŃSKI – reprezentujący Wojskową Komendę Uzupełnień w Busku-Zdroju z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 10, 28-100 Busko-Zdrój
  tel. 261 174 770
  e-mail: t.kokocinski@ron.mil.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest:
  p. Marcin ZACHARIASZ
  Wojkowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
  ul. Bohaterów Warszawy 10, 28-100 Busko-Zdrój
  tel. 261 174 773
  e-mail: m.zachariasz@ron.mil.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • realizacji przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku-Zdroju poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób, oraz prowadzenie ewidencji osób wchodzących i wychodzących z WKU;
 • obsługi spraw dotyczących żołnierzy i pracowników RON, w tym dotyczących rekrutacji na wolne stanowiska służbowe;
 • wykonywania innych czynności regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane:
 • innym jednostkom organizacyjnym Resortu Obrony Narodowej;
 • przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień;
 • Sądom Powszechny;
 • Sądom  Wojskowym;
 • jednostkom organizacyjnym prokuratury;
 • Policji;
 • Żandarmerii Wojskowej;
 • Straży Granicznej;
 • Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego;
 • Służbie Kontrwywiadu  Wojskowego;
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
 • Agencji Wywiadu;
 • Służbie  Wywiadu  Wojskowego;
 • Służbie Ochrony Państwa;
 • pracodawcom – w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do powszechnego obowiązku obrony;
 • innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Udostępnianie danych osobowych podmiotom, o których mowa w pkt. 4 odbywać się będzie wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym przepisami prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. Osoby, których dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych mają prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Wojskowy Komendant Uzupełnień;
 • sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w pozostałych przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osobie, której te dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej mogą być poddawane profilowaniu w celu realizacji ustawowego obowiązku obrony RP. Przy profilowaniu wykorzystywane będą wyłącznie dane, które zostały zgromadzone na podstawie wyżej wymienionej ustawy.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl