Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Baner Służba Przygotowawcza

Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa.

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i zawodowe, podejmij wyzwanie i zgłoś się do służby przygotowawczej. W trakcie szkolenia wzmocnisz swoje cechy osobowe, odwagę, zdecydowanie i poczucie własnej wartości oraz zdobędziesz unikalne kwalifikacje, które pozwolą Ci w pełni wykorzystać swój potencjał kompetencyjny i zawodowy.

  Służba PrzygotowawczaLogo WKUSłużba Przygotowawcza

W trakcie pełnienia służby przygotowawczej otrzymasz uposażenie miesięczne w wysokości 960 zł brutto, zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną.

Jeśli posiadasz na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymasz miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, aktualnie 2000 zł brutto. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej będziesz podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu a po jej zakończeniu otrzymasz z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku, aktualnie ok. 2000 zł brutto.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju prowadzi aktualnie nabór ochotników na:

I.  Na potrzeby korpusu oficerów:

  • I turnus od 08.01 do 07.07.2018r.

II.  Na potrzeby korpusu podoficerów:

  •  I turnus od 01.02 do 29.06.2018r.
  • II turnus od 03.07 do 30.11.2018r.

III.  Na potrzeby korpusu szeregowych:

  •   I turnus od 08.01 do 27.04.2018r.
  •  II turnus od 07.05 do 31.08.2018r.
  • III turnus od 04.09 do 21.12.2018r. i od 25.09 do 21.12.2018r

Służba przygotowawcza umożliwi Ci zdobycie dającego prestiż i cieszącego się dużym zaufaniem społecznym elitarnego zawodu żołnierza.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 ·       niekarana za przestępstwo umyślne,

  ·       posiadająca obywatelstwo polskie,

·       odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

·       wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

·       co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;

·       co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

·       co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

·        analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

·        rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

·        wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;

·        w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;

·        wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

·        wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;

 ·        wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

 ·        potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

·        oficerów – uczelnie wojskowe;

  ·        podoficerów – szkoły podoficerskie;

 ·        szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

·        podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,

·        kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,

 ·        elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

·        oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, ok. 1920 zł brutto;

·        podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, ok. 1280 zł brutto;

·        szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, ok. 960 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

·        dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

·        dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

·        dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej.

Informacje dotyczące  naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Busku-Zdroju w pokoju nr 4 i 5 lub pod nr telefonu tel. 261174764 lub 261174758.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl