Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) stanowią wzmocnienie Sił Zbrojnych RP, poprzez uzupełnienie stanów osobowych jednostek wojskowych i zapewnienie wyższej zdolność do realizacji zadań na terenie kraju i poza jego granicami.

 NSR

 Żołnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy,
po każdych 12 miesiącach kalendarzowych
trwania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR,
dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
W DRODZE ROZPORZĄDZENIA OKREŚLIŁ,
IŻ FUNDUSZ NA NAGRODY
NA JEDNEGO ŻOŁNIERZA REZERWY
MAJĄCEGO NADANY PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY

WYNOSI 2.000 ZŁ.

Warunkiem przyznania nagrody jest odbycie przez żołnierza rezerwy ustalonych przez
dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z tych ćwiczeń
pozytywnych ocen służbowych

Żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych może zostać żołnierz rezerwy, któremu nadano w czasie pokoju przydział kryzysowy na stanowisko służbowe, które jest określone w etacie jednostki wojskowej.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach tej służby i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma nadany ten przydział.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnioneod posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez odpowiednią służbę ochrony państwa poświadczenia bezpieczeństwa.

Żołnierz rezerwy może w każdym czasie wycofać wniosek o zawarcie kontraktu, jednak nie później niż do czasu jego zawarcia. Jako równoznaczną z wycofaniem wniosku traktuje się odmowę poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej, a także odmowę zawarcia kontraktu.

Kontrakt wygasa w przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna lub nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.

Kontrakt może być również zawarty z żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, i który:

·   pełni służbę przygotowawczą i zdał końcowy egzamin – nie wcześniej niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tej służby;

·   odbywa ćwiczenia wojskowe – nie wcześniej niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tych ćwiczeń;

·   pełni zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką – nie wcześniej niż w dniu, w którym  decyzja o jego zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stała się ostateczna.  

 

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat z możliwością jego ponownego nadania, nie dłużej jednak niż łącznie na okres piętnastu lat. Po upływie okresu, na który nadano przydział kryzysowy, przydział ten wygasa z mocy prawa.

Przydziały kryzysowe nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

                           NSR

   

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia.

Nadanie przydziału kryzysowego jest tożsame z nadaniem przydziału mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe występujące również w czasie wojny, o ile nie zostanie nadany przydział mobilizacyjny na inne stanowisko służbowe.

Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.

 

Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:

·   zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

·   osiągnięcia wieku, w którym osoba kończy (do końca roku kalendarzowego) 50 lat życia, a posiadająca stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia;

·   wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

·   uznania go ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

·   utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

·   zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;

·   prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;

·   skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

·   powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

·   niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki

·   wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;

·   niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.

 

NSR ćwiczenia
    

Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić również w przypadku:

1) odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;

2)   odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;

3) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;

4)  odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa;

5) wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 261174764
fax. 261174754
wkubuskozdroj@ron.mil.pl